تست نیمکره فعال مغز

کدام نیمکره ی مغز شما فعال تر است؟
تست نیمکره مغز در 30 ثانیه
Gehirn
این شخص به کدام جهت می چرخد؟
بدون توجه به کلمه، رنگ درست کلمه را انتخاب کنید.
برای هر کلمه 4 ثانیه زمان دارید.

4

به نظر شما کدام یک از تصاویر زیر جذابیت بیشتری دارد؟
Figur
Figur
Figur
Ähnlichkeit
این عکس به کدام یک از عکس های زیر شباهت بیشتری دارد؟
Passen
Passen
Passen
کدام یک از تصاویر زیر ، دوستی را بهتر نشان می دهد؟
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
دستت را روی سرت بگذار
کدام دستت را روی سرت گذاشتی؟
دستانت را به صورت ضربدری روی سینه ات بگذار
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
پاهایت را روی همدیگر بگذار
کدام پا روی آن یکی پا قرار دارد؟
به چیزی نگاه کن و یکی از چشمانت را ببند
کدام چشمت هنوز باز است؟

خصوصیات شما در نیمکره راست و چپ نوشته شده...

برای مشاهده تمامی تست ها بر روی تست آنلاین روانشناسی کلیک کنید.

قوانین

زبان

استراتژی

جزئیات

عقلانیت

منطق

Gehirn

تصور

بی نظمی

خلاقیت

ادراک

تخیل

کنجکاوی