تست آنلاین اعتیاد به خرید

آیا به خرید اعتیاد دارید؟!

تست آنلاین اعتیاد به خرید

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 12,871

تست آنلاین اعتیاد به خرید

  • 12,871

لباس ها و وسایل من همه باید مارک دار و از مارک های معروف باشند.

مدام تصمیم می گیرم که خرج نکنم تا بتوانم پول هایم را جمع کنم ولی در اغلب موارد ناامید شده ام.

سابقه انواع اعتیاد( از جمله اعتیاد به خرید و اینترنت و ...) در خانواده ما وجود دارد.

به راه های غیرقانونی برای پول در آوردن فکر کرده ام.

بیش از 30 درصد درآمدم را صرف پرداخت اقساط وام هایی غیر از وام مسکن می کنم.

اگر چند روز خرید نکنم، احساس کمبود می کنم.

خرج کردن من در زندگی زناشویی و روابط با همسرم مشکل درست کرده است.

عادت به خرید کردن در کارم مشکل ایجاد کرده است.

برای اینکه باز هم قرض بگیرم به طلبکارانم دروغ میگویم.

وقتی برای خرید بیرون می روم، نمی توانم دست خالی به خانه برگردم.

خرید برای من راه رهایی از بی حوصلگی، خشم یا ناامیدی است.

قبل از پاسخ دادن به تلفن، حتما شماره را چک میکنم که یکی از طلبکارانم نباشد.

من به سختی می توانم دخل و خرجم را جور کنم.

در کمد من بیش از 5 لباس وجود دارد که هنوز برچسب قیمتشان را هم نکنده ام.

خرج کردن بیش ازحد من با خوردن بیش ازحد، ارتباط دارد.

من درباره خرج کردن خود احساس گناه، خستگی و ناامیدی میکنم.

من درباره ی قیمت خریدهایم، به همسرم، دوستان یا همکارانم دروغ می گویم.

اغلب چیزهایی را که خریده ام، پس می دهم. حداقل یکی از چهار خریدم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست