تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

این تست روانشناسی مشخص میکنه که پر حرارت و هیجان طلب هستید یا ملاحظه کار و آرام؟
ترجيح مي‌دهم به جاي دريافت حقوق ثابت، به شكل حق‌العمل كاری فعاليت كنم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقماز اين‌كه هيپنوتيزم شوم لذت میبرم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقمآدم‌هايی كه احساسات‌شان را بازگو میكنند دوست دارم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقماز ديدن چهره‌های آشنا كسل مي‌شوم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقمدوست دارم در روزهای سرد از خانه‌ام بيرون بيايم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقمفيلم‌های ترسناك را دوست دارم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقمدوست دارم به ديگران كمك كنم تا مشكلات خود را حل كنند.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقماز غذاهای ادويه‌دار خوشم مي‌آيد.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقمدر روزهای گرم دوست دارم به دريا و يا به استخر بروم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقماز شغل‌هايی كه در آن مسافرت زياد باشد لذت میبرم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقموقتي در تعطيلات به سفر میروم ترجيح میدهم كه در فضای باز چادر بزنم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقممن از خواندن مطالب مربوط به پيشرفت‌های پزشكی لذت می برم.تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

مخالفم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

موافقم

تست آنلاین خودشناسی: هیجان طلبی

كاملا موافقم