تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

آیا شما خویشتن دار هستید؟
آیا خودباوری همان خودشیفتگی است؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بله

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

خیر

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

گاهیچرا در مواجه شدن با شکست، افراد، ناآرامی می‌کنند؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

رشد عقلی اندک

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بزرگ‌نمایی بیش از حد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

تعلیمات گذشته

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

باور نکردن خودشانخویشتن‌داری در شکست...تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

از ایمان سرچشمه می‌گیرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

از بی‌خیالی سرچشمه می‌گیرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

از تفکر مثبت سرچشمه می‌گیرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

از ایمان وتفکر مثبت سرچشمه می‌گیردآیا خویشتن‌داری بدون درس گرفتن از شکست مفهومی دارد؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بله

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

خیر

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

گاهیآیا می‌شود با خویشتن‌داری به شکست خندید؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بله

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

خیر

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

گاهیخویشتن‌داری فقط مختص...تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

شکست است

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

پیروزی است

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

شکست و پیروزی

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

برای تمام لحظه‌ها و روزهای زندگی ضروری استآیا در مقابل همه شکست‌ها می‌توان خویشتن‌داری کرد؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بله

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

خیر

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

گاهیآیا برای روبه رو شدن با شکست، بهترین کار، خویشتن‌داری است؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

بله

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

خیر

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

گاهیبعد از شکست خوردن باید چه کاری کرد؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

صبر کرد و علت را پیدا کرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

باید حسابی گریه کرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

باید کار دیگری را تجربه کرد

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

تا مدت‌ها باید تنهایی را انتخاب کردبه نظر شما خویشتن‌داری یعنی چه؟تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

شتابان نرفتن به سوی هدف

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

آرام و پیوسته حرکت کردن تا هدف

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

مثل رود آرام بودن تا ریختن به دریا

تست آنلاین روانشناسی خویشتن داری

همه موارد