تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

آیا مسئولیت پذیر هستید؟
دوست دارم به ديگران بگويم كه كارشان را چگونه انجام بدهند.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطوقتی با كسی اختلاف دارم با او تماس نمی‌گيرم. صبر می‌كنم تا ابتدا او با من تماس بگيرد.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطوقتی با دوستانم در رستوران غذا می خورم، اگر پيشخدمت غذای كمتری برايم بياورد به او اعتراض مي‌كنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطوقتی رانندگی میكنم، برايم مهم نيست كه صفی طولانی از اتومبيل‌ها را دنبال كنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطمی‌توانم بدون این ‌كه احساس گناه كنم، در صف صندوق جلو بزنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطمی‌توانم اشخاصی را كه در گردهمایی دور هم جمع شده‌اند، به يكديگر معرفی كنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطاز اين‌كه با غريبه‌ای سر صحبت را باز كنم، ناراحت می‌شوم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطوقتی از کسی کاری میخواهم که نمیتواند انجامش دهد،می‌توانم به راحتی بازخواستش كنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطمن از يك سخنران سوال پرسیده‌ام.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلطمی‌توانم از كنار يك نگهبان رد شوم و احساس ناراحتی نكنم.تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

درست

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

غلط