تست آنلاین روانشناسی مهارت اجتماعی

به راحتی دوست پیدا میکنید یا خیر؟ روابط اجتماعی شما در چه سطحی است؟

تست آنلاین روانشناسی مهارت اجتماعی

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 31,089

تست آنلاین روانشناسی مهارت اجتماعی

  • 31,089

برای انجام ندادن هرکاری که از آن می ترسم یا قادر به انجام آن نیستم بهانه ای پیدا می کنم.

از اینکه اشتباهی مرتکب شوم، میترسم زیرا دوست دارم همه کارها کامل انجام شود.

به خودم و دیگران قول هایی می دهم که به آن پایبند نیستم.

فکر میکنم هیچ هدفی ندارم و فقط وانمود میکنم که در پی هدفی هستم.

در تشخیص و انتخاب گزینه هایی که در اختیار دارم با شکست روبرو می شوم.

از زندگی و حتی زندگی کردن می ترسم و احساس نگرانی دارم.

احساس می کنم زندگی ام به بن بست رسیده و به هیچ کجا راهی ندارد.

بیشتر احساسات من خشم، ترس، نفرت و رنجش است.

با این نگرانی که دیگران درباره ی من چطور فکر میکنند به سمت تجربه های جدید نمی روم.

تمام وقتم را به مقایسه ی خود با دیگران می گذرانم.

نداشتن اعتماد به نفسم را پشت نقابی پنهان میکنم که اغلب دیگران آن را غرور و خودپسندی می دانند.

در گرفتن حق خودم از دیگران آدم بی تفاوتی هستم و مردم اغلب مرا یا نادیده میگیرند و یا به من بی احترامی می کنند.

درباره ی زندگی خود و اتفاق هایی که برایم افتاده است، حس خوبی ندارم.

در مورد دیگران به راحتی قضاوت می کنم و با این کار روابط احتمالی ام را از بین می برم.

با انتظار یک نتیجه ی بد وارد هر موقعیت می شوم.

مدام درباره ی خودم و دیگران منفی بافی میکنم.

اعتماد به نفس ندارم و از خودم بیزارم.

ترجیح می دهم افکارم را برای خودم نگه دارم و آن ها را بروز ندهم.

در برقراری هر ارتباطی از دیگران انتظار دارم پیش قدم شوند.

درباره افراد و موقعیت های مختلف افکار منفی به ذهنم می آید.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست