تست باور به تفاوت های زن و مرد

به نظرت زن و مردها با هم متفاوتند؟
زنان کمتر از مردان به دوستان خود اهمیت می‌‌دهند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطزنان زودتر از مردان گرفتار احساسات می‌‌شوند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطپدرها بیشتر از مادرها فرزندانشان را تنبیه می‌‌کنند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطزنان بیشتر از مردان رویا بافی می‌‌کنند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطمردان بهتر از زنان افکار دیگران را متوجه می‌‌شوند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطزنان خجالتی‌تر از مردان هستند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطمردان فعالیت‌هایی شبیه هیپنوتیزم را بهتر از زنان انجام می‌دهند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطمیزان خودکشی در زنان، بیشتر از مردان است.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطزنان بیشتر از مردان گرفتار افسردگی می‌‌شوند.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلطاگر زنان مانند مردان ورزش کنند و همان فعالیت‌های بدنی و ورزشی را انجام دهند، آن‌ها هم بدن و ماهیچه‌هایی به قدرت بدن مردان خواهند داشت.تست باور به تفاوت های زن و مرد

صحیح

تست باور به تفاوت های زن و مرد

غلط