تست خودشناسی برخورد با مشکلات

آیا شما در برخورد با مسائل و مشکلات منطقی هستید؟
پذيرفتن راه‌حل از كسي كه از من جوان‌تر است، برايم دشوار است.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطبرايم دشوار است كه اعتراف کنم راه‌حل من مفيد و موثر نيست.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطهرگز متوجه نمي‌شوم كه امتحاناتم را چگونه داده‌ام.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطشغلي را دوست دارم كه مجبور نباشم تصميم‌هاي دشوار بگيرم.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطاغلب اجازه می دهم ديگران به جاي من تصميم‌گيري كنند.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطمن اغلب تحت تاثير مسايل دشوار، كلافه مي‌شوم.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطمن اغلب، حل مشكلات را عقب مي‌اندازم، به اين اميد كه راه‌حلي پيدا شود.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطمعمولا جواب اولي كه به ذهن مي‌رسد، جواب درست است.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطدر برخورد با مشكلات، به كمال‌طلبي شهرت دارم.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلطاغلب مشكلات به هر حال به یک شكلي حل مي شوند.تست خودشناسی برخورد با مشکلات

درست

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

غلط