تست خودشناسی : بلند پروازی

شما بلند پرواز هستید؟
ترجیح می‌دهم کارهای مهم دشواری را که پنجاه‌درصد احتمال موفقیت در آن‌ها دارم،انجام دهم، نه کارهای ساده‌ای که مطمئن هستم در آن‌ها پیروز می‌شوم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطدر تمام کارهایی که انجام می‌دهم، به زمان توجه دارم و دوست دارم کارها را دقیقا به‌موقع انجام دهم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطخیلی دوست دارم از زندگی افراد موفق بیشتر بدانم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطدوست دارم کارها را همین امروز انجام دهم و آن‌ها را به فردا موکول نکنم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطترجیح می‌دهم با غریبه‌ای که موفقیت برایش مهم نیست، کار کنم تا دوستی که می‌خواهد با من رقابت کند.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطهر روز فهرستی از کارهایی را که در آن روز باید انجام بدهم، تهیه می‌کنم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطاز هدر رفتن مواد غذایی، سوخت و حتی کاغذ بسیار ناراحت می‌شوم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطما تنها یک بار زندگی می‌کنیم؛ پس داشتن تفریح و اوقاتی خوش با دوستان، بسیار مهم‌تر از موفق‌شدن در کار است.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطبه شرط بندی‌ درخصوص موفقیت تیم‌های فوتبال و یا اسب‌دوانی و دیگر مسابقات بسیار علاقه‌مندم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلطوقتی در محل کارم نیستم یا به خانه می‌روم، می‌توانم کار و تمام مسائل مربوط به آن را از ذهنم بیرون کنم.تست خودشناسی : بلند پروازی

صحیح

تست خودشناسی : بلند پروازی

غلط