تست روانشناسی اعتیاد به کار

مشخص کن در مورد خودت کدوم جمله درسته و کدوم غلط...
هنگام بیمارید بازهم به محل کارتان می‌روید؛ چون معتقدید هیچ‌کس نمی‌تواند وظایف کاری شما را به‌خوبی انجام دهد.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطهنگامی‌که کار جالب و جدیدی به شما پیشنهاد می‌شود، برایتان دشوار است که آن را نپذیرید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطاگر در یک روز کار زیادی برای انجام دادن نداشته باشید، در پایان روز احساس خوبی نسبت به خودتان و روزی که پشت سر گذاشته‌اید، نخواهید داشت.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطدر مقایسه با دیگران، تعداد دوستان صمیمی‌تان کمتر است.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطبه دلیل حجم زیاد کارتان از مسائل اجتماعی غافل می‌شوید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطزمانی‌که کار زیادی برای انجام‌دادن ندارید، باز هم استراحت نمی‌کنید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطمعمولا از مدیرتان می‌خواهید شرایطی را برایتان فراهم کند تا بهتر بتوانید توانایی‌های خود را نشان دهید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطدرمقایسه با دوستان و هم‌سالانتان اهداف بزرگ‌تر و دشوارتری برای خود درنظر می‌گیرید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطبرایتان مهم است که در همه کارها برنده شوید، حتی در بازی‌های دوستانه و فامیلی.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطحتی درحین انجام مهم‌ترین و دشوارترین کارها به ساعت توجه دارید و با رسیدن به ساعت پایان کار اداره، آن را به روز بعد موکول می‌کنید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطبیشتر اوقات هنگام انجام کار، ناهار می‌خورید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلطهنگامی‌که در مسیر بازگشت به خانه هستید و یا در ساعاتی که در منزل هستید، بیش از دو ساعت وقت برای انجام امور مربوط به کارتان صرف می‌کنید.تست روانشناسی اعتیاد به کار

صحیح

تست روانشناسی اعتیاد به کار

غلط