تست روانشناسی امید به زندگی

چقدر به زندگیتون امیدوارید؟
تجربه های گذشته برای آینده من مناسب اند.تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن به همه اهدافی که مد نظر دارم میرسم.تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن معمولا در خودم نگرانی هایی در باره بعضی چیزها پیدا می کنمتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن در زندگی ام موفقیت زیبایی بدست اوردمتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممی دانم که توان پیدا کردن راه حلی برای حل هر مشکلی را دارمتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن در مورد سلامتی ام ناراحتمتست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقمبه نظر من راه های زیادی برای رسیدن به چیزهایی که در زندگی ام مهم است وجود داردتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن در یک استدلال به اسانی کوتاه می ایمتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقمراه های زیادی پیرامون حل مشکل وجود داردتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن بیشتر اوقات احساس خستگی می کنمتست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقممن انرژی زیادی برای رسیدن به هدفم دارمتست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقمبه نظر من راه های زیادی برای رهایی از فشارها وجود دارد.تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

مخالفم

تست روانشناسی امید به زندگی

نظری ندارم

تست روانشناسی امید به زندگی

موافقم

تست روانشناسی امید به زندگی

کاملا موافقم