تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

خود واقعیتو را به دیگران نشان می دی یا خود ظاهریت رو؟
آن چیزی را که ناتوانی شخصی به حساب می آید، مثل عدم موفقيتم در ورزش يا ناتوانیم در رياضی را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به کسی دربارش حرفی نمیزنم، نگران این هستم كه ديگران درباره‌ام چه فكر می كنند.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می‌كنم. اما آن را به طور كامل توضیح نمی دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

آن را به صورت محرمانه با دوستان صمیمی ام درميان می‌گذارم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را در جمع های عمومی می گویم و نگران حرف بقیه نیستم.یک سری علاقمندی ها كه می‌ترسم درباره‌اش حرف بزنم و به نظرم برای بقیه مسخره است را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به کسی نمی گویم، نگران این هستم كه ديگران درباره‌ام چه فكر می‌كنند.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می كنم، اما آن را به طور كامل توضیح نمی‌دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن با دوستان صمیمی ام حرف میزنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را در جمع های عمومی می گویم و نگران نیستم.استعدادها، موفقیت ها و تعريف‌هايی كه از من شده است را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به کسی نمی گویم، نگران حرف های بقیه درباره ی خودم هستم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره مي‌كنم، اما آن را به طور كامل توضیح نمی دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن با دوستان صمیمی ام حرف میزنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را در همه ی جمع ها مي‌گويم.چيزهايی كه از آن می‌ترسم، حتی ترس‌های غيرمنطقی که به نظر دیگران مسخره به نظر می رسد را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به کسی نمی گویم، از واكنش ديگران می‌ترسم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می‌كنم، اما آن را به طور كامل و مفصل توضیح نمی دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

با دوستان صمیمی ام درباره ی ترس هایم حرف میزنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را می‌گويم.احساسی ‌كه درباره وضعیت ظاهری خودم دارم را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

دربارش با کسی حرفی نمی زنم، ممكن است خجالت بكشم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می‌كنم، اما آن را به طور كامل و مفصل توضیح نمی دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره آن با دوستان صمیمی ام صحبت می کنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را می‌گويم.آن‌چه خون‌تان را به جوش می‌آورد و شما را عصبانی می کند ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

دربارش با کسی حرفی نمی زنم. از واكنش ديگران می‌ترسم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می‌كنم، اما آن را به طور كامل و مفصل توضیح نمی دهم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره آن با دوستان صمیمی ام صحبت می کنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را مي‌گويم. چرا احساسم را پنهان كنم؟كارهايی كه كرده‌ام و از آن شرمنده‌ام يا دربارش احساس گناه می‌كنم، چيزهایی مانند تقلب، دروغ گفتن و ... را ....تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن حرف نمی زنم ، از حرفهای دیگران نگران می شوم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن اشاره می‌كنم، اما آن را به طور كامل افشا نمی‌كنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره آن به صورت محرمانه با دوستان صمیمی ام صحبت می کنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را می‌گويم، من گذشته‌ام را پنهان نمی‌كنم.جزييات زندگی عاشقانه و مسائل خصوصی درباره زندگی مشترک و شريك زندگی ام را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن حرف نمی زنم ، از حرفهای دیگران نگران می شوم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به آن موضوع اشاره می‌كنم، اما به طور کامل دربارش حرف نمی زنم

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره آن به صورت محرمانه با دوستان صمیمی ام صحبت می کنم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را مي‌گويمتعصبات و افکار خاصی كه نسبت به بعضی از اشخاص دارم (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت و...) را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن حرف نمی زنم، از واكنش ديگران مي‌ترسم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

کمی درباره‌اش حرف می زنم، به شرط آن‌كه احساس كنم تا حدی با نظراتم موافقت شود.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

آن را به صورت محرمانه با دوستان صمیمی ام در ميان می ‌گذارم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

آشكارا در موردش حرف می‌زنم، من از عقايدم شرمنده نيستم.ويژگی شخصيتی كه اونو نقطه ضعفم میدونم، مثل حسادت کردن و لجباز بودن را ...تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

درباره ی آن حرف نمی زنم، از واكنش ديگران مي‌ترسم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

به صورت جزئی به آن اشاره می کنم، اما به طور كامل دربارش حرف نمی زنم

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

آن را به صورت محرمانه با دوستان صمیمی ام در ميان می ‌گذارم.

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

همه چيز را می ‌گويم. به نظرم مشکلی ندارد كه ویژگی هایم را بقیه بدانند.