تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

با این تست آنلاین روانشناسی متوجه میشید آدم درون گرایی هستید یا برون گرا...
دوست ندارم کانون توجه باشم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستترجیح می دهم به تنهایی روی پروژه ها کار کنم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستمن با صحبت کردن به نتیجه گیری می رسم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستترجیح می دهم تعداد محدودی دوست داشته باشم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستباید مراقب باشم تا به دیگران هم فرصت حرف زدن بدهم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستافراد اغلب مرا خجالتی می دانند.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستاگر مدتی تنها بمانم احساس بی قراری فراوان و تنهایی می کنم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدوستان و آشنایان زیادی دارم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستتقریبأ با هر کسی حرفی برای صحبت پیدا می کنم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستترجیح می دهم به جای اینکه من به سمت دیگران بروم، دیگران به سمت من بیایند.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستاگر زمان زیادی با اشخاص صرف کنم حتی صحبت تلفنی، اگر طولانی شود حوصله ام سر می رود.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستاهل صحبت هستم و ارتباط کلامی را به کتبی ترجیح می دهمتست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستقبل از اینکه حرف بزنم اول فکر می کنم که چه بگویم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدرباره اینکه با کسی طرح دوستی بریزم، خیلی محتاطانه عمل می کنم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدوست دارم کانون توجه باشم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدوست دارم وقت زیادی را به تنهایی بگذرانم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدر ملاقات با افراد جدید راحت هستم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستشناختن من نسبتأ آسان است.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستدر برنامه ها و مهمانی هایی که دیگران را نمی شناسم راحت نیستم اما ترجیح می دهم با کسی که او را می شناسم گفتگوی دو نفره داشته باشیم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرستاز صحبت با دیگران انرژی می گیرم.تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

درست

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

نادرست