تست روانشناسی سبک کاری

2 نوع سبک کاری وجود داره، شما سازگار هستيد يا نوآور؟
از كارهای ريز و درشت و پرتفصيل استقبال نمی كنم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقماگر بدون اجازه رييسم كاری بكنم، ناراحت می‌شوم و عذاب وجدان می گیرم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقممن بيش از سايرين به جزييات كار علاقه دارم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمدوست دارم با كسی همكاری كنم كه با پيشنهادهای پشت سر هم مرا به هراس نيندازد.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمترجيح مي‌دهم به جای اين‌كه برای خودم كار كنم، برای يك شركت كار كنم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمبه راه‌حل‌هايی كه قبلا جواب داده، اتکا میکنم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقموقتي مدتی طولانی درگير كارهای روزمره و تكراری هستم، به ندرت اشتباه مي‌كنم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمدر زمينه‌ی انتظارات اجتماعی من سازگار‌تر از ديگران هستم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمدر ماموريت‌ها و كارها مرا آچار فرانسه توصيف می‌كنندتست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمبرايم مشكل است كه در یک لحظه با چندين مساله روبه‌رو شوم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقممن اغلب می توانم مشاغل كسل‌كننده را تحمل كنم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقمدر برخورد با مسايل، دقيق هستم.تست روانشناسی سبک کاری

کاملا مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

مخالفم

تست روانشناسی سبک کاری

موافقم

تست روانشناسی سبک کاری

کاملا موافقم