تست روانشناسی سرنوشت

حاکم بر سرنوشتت هستی یا تسلیم سرنوشت ؟

تست روانشناسی سرنوشت

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 55,802

تست روانشناسی سرنوشت

  • 55,802

بهتر است آدم باهوش باشد تا خوش‌اقبال.

از بخت خوش، زيبايی و جذابيت فراوان دارم.

گاهی احساس می كنم بخت و اقبال بلندی دارم.

اغلب مشكلات خود به خود حل می شوند.

اگر فرض كنيم دو تيم با مهارت‌های يكسان وجود داشته باشند، تشويق تماشاگرها بيش از بخت و اقبال بلند در موقعيت يكي از تيم‌ها موثر است.

انسان فقير نمیتواند موفقيت زيادی در زندگی اش كسب كند،‌ مگر آن‌كه تحصيل‌كرده باشد.

اين که در زندگي پول زيادی به دست بیاورم موضوعي است كه صرفا به بخت و اقبال بستگي دارد.

موفقيت در مدرسه و يا در كار بيشتر به تلاش انسان بستگي دارد.

احمقانه است اگر فكر كنم میتوان برداشت اوليه كسي را تغيير بدهم.

وقتي مطمئن باشم كه حق با من است، میتوانم ديگران را قانع کنم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست