تست روانشناسی سرنوشت

حاکم بر سرنوشتت هستی یا تسلیم سرنوشت ؟
بهتر است آدم باهوش باشد تا خوش‌اقبال.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطاز بخت خوش، زيبايی و جذابيت فراوان دارم.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطگاهی احساس می كنم بخت و اقبال بلندی دارم.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطاغلب مشكلات خود به خود حل می شوند.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطاگر فرض كنيم دو تيم با مهارت‌های يكسان وجود داشته باشند، تشويق تماشاگرها بيش از بخت و اقبال بلند در موقعيت يكي از تيم‌ها موثر است.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطانسان فقير نمیتواند موفقيت زيادی در زندگی اش كسب كند،‌ مگر آن‌كه تحصيل‌كرده باشد.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطاين که در زندگي پول زيادی به دست بیاورم موضوعي است كه صرفا به بخت و اقبال بستگي دارد.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطموفقيت در مدرسه و يا در كار بيشتر به تلاش انسان بستگي دارد.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطاحمقانه است اگر فكر كنم میتوان برداشت اوليه كسي را تغيير بدهم.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلطوقتي مطمئن باشم كه حق با من است، میتوانم ديگران را قانع کنم.تست روانشناسی سرنوشت

درست

تست روانشناسی سرنوشت

غلط