تست روانشناسی شخصیت

با کمک این تست روانشناسی خودتونو بهتر بشناسید.
آيا در مکالمات روزمره‌ي خود روي برخي کلمات تاکيد مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا سريع غذا مي‌خوريد و سريع حرف مي‌زنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیربه نظر شما بايد به کودکان آموزش داد تا هميشه بهترين باشند؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا وقتي کسي کند و آهسته کار مي‌کند ، حوصله تان سر می رود؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا وقتي ديگران حرف مي‌زنند ، آنها را وادار به تند حرف زدن مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا وقتي احساس مي‌کنيد محدود شده‌ايد يا بايد در رستوران ، منتظر خالي‌شدن ميز باشيد ، از فرط عصبانيت ديوانه مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا وقتي کسي براي شما حرف مي‌زند ، همچنان افکار شخصي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا سعي مي‌کنيد در حال اصلاح صورت يا آرايش، صبحانه هم بخوريد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا اتفاق مي‌افتد که در تعطيلات نوروزي يا تابستاني کار کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا هميشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقه‌ي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا آن قدر مشغول کار هستيد که متوجه اطراف خودتان يا مثلا متوجه تغيير دکوراسيون خانه نمي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا با ماديات بيشتر از مسايل اجتماعي درگير هستيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا سعي مي‌کنيد فعاليت‌هاي خود را در کمترين زمان برنامه‌ريزي کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا هميشه به‌موقع سر قرار حاضر مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا اتفاق افتاده است که براي بيان نظر خودتان مشت گره کنيد يا مشت بزنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا موفقيت‌هاي خود را به توانايي سريع کار کردنتان نسبت مي‌دهيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا احساس مي‌کنيد کارها بايد همين حالا و خيلي سريع انجام گيرد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا براي انجام‌دادن کارهاي خود ، هميشه سعي مي‌کنيد ابزارهايي را به کار ببريد که بيشترين بازده را دارند؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا هنگام بازي ، آن‌چه برايتان بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد ، اين است که برنده بازي باشيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا معمولا حرف ديگران را قطع مي‌کنيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا وقتي ديگران تاخير مي‌کنند ، عصباني مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر ميز يا از سر سفره بلند مي‌شويد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا هميشه احساس مي‌کنيد عجله داريد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیرآيا از عملکرد فعلي خود ناراضي هستيد؟تست روانشناسی شخصیت

بله

تست روانشناسی شخصیت

خیر