تست روانشناسی منبع کنترل

چی شما رو کنترل میکنه؟ درون خودتون یا اتفاقات بیرونی؟

تست روانشناسی منبع کنترل

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 20,177

تست روانشناسی منبع کنترل

  • 20,177

1- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

2- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

3- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

4- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

5- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

6- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

7- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

8- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

9- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

10- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

11- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

12- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

13- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست