تست روانشناسی والدین خوب

آیا رابطه خوبی با فرزندت داری؟
بچه‌های كم‌سن و سالی كه آرام كردنشان دشوار است، اغلب به نظم و انضباط و محبت بيشتری احتياج دارند.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطاگر خيلی زود هنگام از فرزندانم انتظار موفقيت داشته باشم و آن ها را تحت فشار برای موفقیت بگذارم، در آن‌ها اضطراب شديد ایجاد می کنم.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطبیشترین چیزی که بچه‌ها دل‌شان مي‌خواهد این است كه پدر و مادرشان به آن‌ها آزادي عمل بيشتری بدهند.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطبچه‌ها نبايد روی حرف پدر و مادرشان حرف بزنند.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطمن به فرزندانم نشان می دهم كه با آن‌ها هم‌فكر و همدل هستم و مانند يكی از دوستان هم‌سن و سالشان هستم.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطمن به ندرت درباره موضوعات بحث‌برانگيز با فرزندانم صحبت می كنم، زيرا ممكن است موجب بحث و دعوا شود.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطبايد به بچه‌ها احساس مسئوليت داد، پس باید گاهی کارهای متناسب با سنش را به آن ها سپرد.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطمن در حضور دوستان، برادران و خواهرانم اگر لازم باشد کودکانم را تشويق يا مجازات می كنم.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطمن اغلب با هر يك از فرزندانم به طور انفرادی درباره مشكلات‌شان صحبت مي‌كنم.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطبرای من دشوار است درباره موضوعاتی از قبيل سيگار و... با فرزندانم صحبت كنم و به سوالات‌شان جواب بدهم.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطاحساس من نسبت به فرزندانم با توجه به رفتار لحظه به لحظه آن‌ها فرق مي‌كند.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلطكودك از قبل بايد بداند كه اگر بدرفتاري كند، چه پیامدي در انتظار اوست.تست روانشناسی والدین خوب

درست

تست روانشناسی والدین خوب

غلط