تست روانشناسی وقت شناسی

چقدر وقت شناسید؟ با پاسخ به 12 سوال به این سوال پاسخ بدید.
سعی می‌کنم کاغذی همراهم داشته باشم تا لیست کارهایی را که می‌خواهم انجام دهم، روی آن بنویسم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاددوست دارم به کارهای خاص، بهترین زمان را اختصاص دهم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاداگر قرار باشد مدتی منتظر بمانم، همراهم کتابی می‌برم که مطالعه کنم یا کاری پیدا می‌کنم که بیکار‌ نمانم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادهرگاه وقت آزاد دارم به این فکر می‌کنم که چگونه می‌توانم به بهترین شکل این زمان را بگذرانم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاداز اینکه چندین کار را در مدت زمان کوتاهی انجام دهم، لذت می‌برم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادزمانی‌که با کسی قرار ملاقات می‌گذارم، به‌موقع سر قرار حاضر می‌شوم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادلیستی از کارهایی که باید انجام دهم، تهیه می‌کنم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادناتمام باقی گذاشتن کارها مرا عصبانی می‌کند.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادمنتظر ماندن برایم خیلی آزاردهنده است.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیادخیلی سخت است که ببینم زمان می‌گذرد و من کار مفیدی انجام نمی‌دهم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاداگر فراموش کنم ساعتم را همراهم ببرم، احساس گیجی و کلافگی می‌کنم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاداگر به قرار ملاقاتی دیر برسم، ناراحت می‌شوم.تست روانشناسی وقت شناسی

کم

تست روانشناسی وقت شناسی

گاهی اوقات

تست روانشناسی وقت شناسی

زیاد