تست روانشناسی کنترل خشم

به خوبی خشمتونو کنترل میکنید یا نه؟
وقتی از دست يكی از نزديكان خود خشمگين می‌شويد بايد آن را به شكلی ابراز كنيد. حتی اگر اين كار برای‌تان دشوار باشد.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستموقتی خشمگين هستم خشم خود را پنهان می‌كنم، زيرا می‌ترسم احمق جلوه كنم.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستماحساس می‌كنم نبايد هميشه از آن‌چه كه فكر می‌كنم درست است، دفاع كنم؟تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستمدرست نيست وقتی خشمگين هستيد، كسی را ادب كنيد.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستمخشم روش بالغانه‌ای برای واكنش نشان دادن به موقعيتی ناراحت‌كننده نيست.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستمبهتر است خشم را در خودم حفظ كنم و آن را به ديگران نشان ندهم.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستمتاكنون كسی نتوانسته با خشمگين شدن، در بحثی پيروز شود.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستماغلب رنجش و ناراحتی ام را در قبال دوستانم بروز نمی‌دهم.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستمخشم و عصبانیتم را بروز نمی دهم، زيرا اغلب مردم آن را به حساب تنفر می‌گذارند.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستممن يا هرگز عصبانی نمی شوم و يا به ندرت عصبانی می شوم.تست روانشناسی کنترل خشم

موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

تا حدی موافقم

تست روانشناسی کنترل خشم

موافق نيستم