تست روانشناسی کودک درون

تست کودک درون در 30 ثانیه ...

تست روانشناسی کودک درون

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 78,422

تست روانشناسی کودک درون

  • 78,422

خودم و یا دیگران را در صورت ارتکاب اشتباه مسخره می کنم .

هیچ گاه احساس نزدیکی با والدینم نداشته ام .

اغلب مستقیما به کسی جواب رد نمی دهم بلکه به گونه ای ماهرانه و غیر مستقیم از انجام آنچه دیگران از من می خواهند سرباز می زنم .

به شدت با دیگران رقابت می کنم ولی بازنده هستم .

به هر قیمت از دعوا خودداری می کنم .

کارهایی را که گمان می کنم دیگران از من انتظار دارند ،انجام می دهم .

منزوی هستم از مردم و به خصوص از انسان های مهم دوری می کنم .

به اطرافیان و به خودم بی اعتمادم .

خواب مرتبی ندارم .

تقریبا هرگز احساسات نامطلوبم و بدم را بروز نمی دهم .

هنگام ترس احساس شرمساری می کنم .

هنگام گریه کردن شرمسارم .

از عصبانیت دیگران می ترسم و برای کنترل آن هر کاری می کنم .

وقتی عصبانی می شوم، احساس شرمساری می کنم.

به ندرت می دانم چه احساسی دارم.

به گونه ای نامنظم غذا می خورم.

واقعا نمی دانم که چه کسی هستم و ملاک های ارزشی من چه هستند.

زندگیم پوچ است و بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنم .

همواره به من االهام شده است که به بهترین ها دست یابم.

دقیقا نمی دانم چه می خواهم.

هیچ گاه قدرت سنجش درستی ندارم و راه درست را انتخاب نمی کنم.

کمال گرا هستم و هیچ چیز مرا راضی نمی کند.

همواره خود را به علت بی لیاقتی سرزنش می کنم.

در پایان دادن به کارها مشکل دارم.

در شروع هر کار مشکل دارم.

در اعماق وجودم احساس می کنم ایرادهایی دارم.

به ندرت در مورد جملات نامفهوم که درکشان برایم آسان نیست، از دیگران سوال می کنم.

هنگامی که در صدد انجام کاری جدید بر می آیم احساس ترس و نگرانی می کنم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست