تست روانشناسی کودک درون

تست کودک درون در 30 ثانیه ...
خودم و یا دیگران را در صورت ارتکاب اشتباه مسخره می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهیچ گاه احساس نزدیکی با والدینم نداشته ام .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیراغلب مستقیما به کسی جواب رد نمی دهم بلکه به گونه ای ماهرانه و غیر مستقیم از انجام آنچه دیگران از من می خواهند سرباز می زنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه شدت با دیگران رقابت می کنم ولی بازنده هستم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه هر قیمت از دعوا خودداری می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرکارهایی را که گمان می کنم دیگران از من انتظار دارند ،انجام می دهم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرمنزوی هستم از مردم و به خصوص از انسان های مهم دوری می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه اطرافیان و به خودم بی اعتمادم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرخواب مرتبی ندارم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرتقریبا هرگز احساسات نامطلوبم و بدم را بروز نمی دهم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهنگام ترس احساس شرمساری می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهنگام گریه کردن شرمسارم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیراز عصبانیت دیگران می ترسم و برای کنترل آن هر کاری می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیروقتی عصبانی می شوم، احساس شرمساری می کنم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه ندرت می دانم چه احساسی دارم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه گونه ای نامنظم غذا می خورم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرواقعا نمی دانم که چه کسی هستم و ملاک های ارزشی من چه هستند.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرزندگیم پوچ است و بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنم .تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهمواره به من االهام شده است که به بهترین ها دست یابم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیردقیقا نمی دانم چه می خواهم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهیچ گاه قدرت سنجش درستی ندارم و راه درست را انتخاب نمی کنم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرکمال گرا هستم و هیچ چیز مرا راضی نمی کند.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهمواره خود را به علت بی لیاقتی سرزنش می کنم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیردر پایان دادن به کارها مشکل دارم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیردر شروع هر کار مشکل دارم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیردر اعماق وجودم احساس می کنم ایرادهایی دارم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیربه ندرت در مورد جملات نامفهوم که درکشان برایم آسان نیست، از دیگران سوال می کنم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیرهنگامی که در صدد انجام کاری جدید بر می آیم احساس ترس و نگرانی می کنم.تست روانشناسی کودک درون

بله

تست روانشناسی کودک درون

خیر