تست روانشناسی گذشت زوجین

آیا در زندگی زناشویی اهل گذشت هستيد؟
آیا شما، بی‌صدا و آرام گذشت می‌کنید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا فکر می‌کنید یکی از مهم‌ترین حلال مشکلات در زندگی زناشویی، گذشت کردن است؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا به فرزندان خود گذشت کردن را می‌آموزید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرفکر می‌کنید چه عاملی باعث می‌شود که زن و شوهر گذشت نداشته باشند؟تست روانشناسی گذشت زوجین

فقدان عشق

تست روانشناسی گذشت زوجین

عدم تفکر

تست روانشناسی گذشت زوجین

احساس حقارت یا تکبر

تست روانشناسی گذشت زوجین

همه مواردآیا تا به حال شده با گذشت کردن، مشکلات شما حل شود؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا به نظر شما، گذشت کردن یک صفت ممتاز است؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا اساسا در زندگی زناشویی به گذشت کردن اعتقاد دارید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا گذشت کردن را عامل رشد و تکامل در زندگی می‌دانید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرمهم‌ترین عاملی که باعث گذشت شما می‌شود چیست؟تست روانشناسی گذشت زوجین

همسرتان

تست روانشناسی گذشت زوجین

بچه‌هایتان

تست روانشناسی گذشت زوجین

عشق و زندگی‌تان

تست روانشناسی گذشت زوجین

همه مواردآیا وقتی گذشت می‌کنید احساس حقارت می‌کنید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا فکر می‌کنید مشکلات در زندگی زناشویی‌تان اشکال از گذشت بی‌حد شما بوده یا...؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله، از گذشت زیادی خودم

تست روانشناسی گذشت زوجین

از ظرفیت اندک خودم

تست روانشناسی گذشت زوجین

از ظرفیت اندک همسرم

تست روانشناسی گذشت زوجین

همه مواردآیا فکر می‌کنید گذشت کردن به معنای آن است که یکی از طرفین همیشه کوتاه بیاید؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیرآیا تا به حال شده با گذشت‌های پی‌در‌پی، از خودتان بدتان آمده باشد؟تست روانشناسی گذشت زوجین

بله

تست روانشناسی گذشت زوجین

خیر

تست روانشناسی گذشت زوجین

گاهیبه نظر شما گذشت یعنی چه؟تست روانشناسی گذشت زوجین

در حالی که حق با شماست می بخشید.

تست روانشناسی گذشت زوجین

کوتاه‌آمدنی احمقانه است.

تست روانشناسی گذشت زوجین

پررو کردن طرف مقابل است.

تست روانشناسی گذشت زوجین

در ظاهر گذشتن اما نگذشتن و خرد شدن در خود است.