تست عشق

آیا واقعأ همسر خود را می شناسید؟
ما به طور کلي در ارزش هاي اساسي و اهداف زندگي با هم هماهنگ هستيم.تست عشق

تست عشقشريک زندگي ام معمولا يک کمک بزرگ به عنوان حل کننده مشکلات است.تست عشق

تست عشقهمسرم با احترام به حرف هاي من گوش مي دهد، حتي زماني که موافق نباشد.تست عشق

تست عشقهر دوی ما تقریبا به یک اندازه بر یکدیگر تاثیر میگذاریم.تست عشق

تست عشقما عاشق صحبت کردن با همديگر هستيم.تست عشق

تست عشقهمسرم يکي از بهترين دوستان من است.تست عشق

تست عشقدر پايان روز شريک زندگي من از ديدن من خوشحال است.تست عشق

تست عشقزندگي جنسي ما عمدتا رضايت بخش است.تست عشق

تست عشقهمسرم به طور کلي شخصيت مرا دوست دارد.تست عشق

تست عشقشريک زندگي من از کارهايي که به خاطر رابطه مان انجام مي دهم، قدرداني مي کند.تست عشق

تست عشقرمانتيک بودن هنوز بخشي از رابطه ي ماست.تست عشق

تست عشقدر رابطه ما عشق و شور و حرارت وجود دارد.تست عشق

تست عشقشريک زندگي من واقعا به من احترام مي گذارد.تست عشق

تست عشقمن اغلب همسرم را از روي محبت ميبوسم و لمس مي کنم.تست عشق

تست عشقهنگامي که ما از هم دور هستيم، اغلب با عشق و علاقه به همسرم فکر مي کنم.تست عشق

تست عشقمن حس ميکنم که همسرم مرا به خوبي مي شناسد.تست عشق

تست عشقمن میدانم که همسرم به کدام یک از بستگانش علاقه کمی دارد.تست عشق

تست عشقمن از هدف اصلی زندگی همسرم با خبرم.تست عشق

تست عشقمن ميتوانم چندتا از روياهاي همسرم را نام ببرم.تست عشق

تست عشقمن میدانم چه کسانی همسرم را اخیرا آزار داده اند.تست عشق

تست عشقمن ميدانم که در حال حاضر شريک زندگي ام با چه استرس هايي روبه رو است؟تست عشق

تست عشقمن اسم بهترين دوست همسرم را مي دانم.تست عشق

تست عشق