تست عشق

آیا واقعأ همسر خود را می شناسید؟
ما به طور کلي در ارزش هاي اساسي و اهداف زندگي با هم هماهنگ هستيم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرشريک زندگي ام معمولا يک کمک بزرگ به عنوان حل کننده مشکلات است.تست عشق

بله

تست عشق

خیرهمسرم با احترام به حرف هاي من گوش مي دهد، حتي زماني که موافق نباشد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرهر دوی ما تقریبا به یک اندازه بر یکدیگر تاثیر میگذاریم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرما عاشق صحبت کردن با همديگر هستيم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرهمسرم يکي از بهترين دوستان من است.تست عشق

بله

تست عشق

خیردر پايان روز شريک زندگي من از ديدن من خوشحال است.تست عشق

بله

تست عشق

خیرزندگي جنسي ما عمدتا رضايت بخش است.تست عشق

بله

تست عشق

خیرهمسرم به طور کلي شخصيت مرا دوست دارد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرشريک زندگي من از کارهايي که به خاطر رابطه مان انجام مي دهم، قدرداني مي کند.تست عشق

بله

تست عشق

خیررمانتيک بودن هنوز بخشي از رابطه ي ماست.تست عشق

بله

تست عشق

خیردر رابطه ما عشق و شور و حرارت وجود دارد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرشريک زندگي من واقعا به من احترام مي گذارد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن اغلب همسرم را از روي محبت ميبوسم و لمس مي کنم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرهنگامي که ما از هم دور هستيم، اغلب با عشق و علاقه به همسرم فکر مي کنم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن حس ميکنم که همسرم مرا به خوبي مي شناسد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن میدانم که همسرم به کدام یک از بستگانش علاقه کمی دارد.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن از هدف اصلی زندگی همسرم با خبرم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن ميتوانم چندتا از روياهاي همسرم را نام ببرم.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن میدانم چه کسانی همسرم را اخیرا آزار داده اند.تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن ميدانم که در حال حاضر شريک زندگي ام با چه استرس هايي روبه رو است؟تست عشق

بله

تست عشق

خیرمن اسم بهترين دوست همسرم را مي دانم.تست عشق

بله

تست عشق

خیر